Thursday, December 14, 2017

Eastwood Neighbors Tentative Meeting Dates - 2018

2018 Tentative Meeting Dates

Jan 9            (Social)
Feb 13          (Business)
Mar 13         (Social)
Apr 10         (Business)
May 8          (Social / Pot Luck Dinner)
Jun 12          (Business)
Jul 10           (Social)
Aug 14         (Business)
Sep 11          (Social)
Oct 9            (Business / Officer Nominations)
Nov 13         (Social)
Dec 11          (Business / Officer Elections)